Voorwaarden 2018-2019

Onderstaand hebben wij onze voorwaarden met betrekking tot de cursussen zo uitgebreid mogelijk weergegeven.

Mocht u desondanks nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via tel. 0599-631700 of info@kunstenschoolzg.nl

A L G E M E E N

Kunstenschool ZG wordt verder KZG genoemd.

Het werkgebied van KZG is de gemeente Stadskanaal en de gemeente Westerwolde.

Het cursusjaar 2018-2019 loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.

Alle bedragen zijn inclusief btw en exclusief administratiekosten.

Voor overige cursussen gelden geen regels over in welke gemeente men woonachtig dient te zijn.

Bij cursussen tot 15 keer, verbindt de leerling zich voor de hele periode.

 

H A R F A   M U Z I E K L E S S E N 

Wij bieden HARFA-lessen aan leden van muziekverenigingen en koren die binnen ons werkgebied gesitueerd zijn. 

De vereniging of het koor moet door ons erkend zijn om van het tarief gebruik te mogen maken.

Er kan wekelijks of 2-wekelijks les gevolgd worden.

Het betreft individuele lessen, waarbij er keuze is uit de duur van 20, 30 of 40 minuten.

U krijgt van ons bij wekelijkse lessen 37 lessen per jaar en bij 2-wekelijkse lessen 19 lessen per jaar.

De nota kan ineens worden betaald of in drie termijnen.

Het HARFA-pakket is inclusief examengeld voor leerlingen die aangesloten zijn bij een vereniging of koor.

Het HARFA-pakket is exclusief examenboeken.

 

C U R S U S S E N 

MUZIEK

Muziekles met kleur (speciaal onderwijs)

Reageren op Muziek (speciaal onderwijs)

Ontdek Muziek (jaarcursus/geen strippenkaart/2 gratis proeflessen)

Muziek voor Peuters (12 lessen per keer/geen strippenkaart/geen proeflessen)

Muziek voor Kleuters (jaarcursus/geen strippenkaart/2 gratis proeflessen)

Kinderkoor (jaarcursus/geen strippenkaart/2 gratis proeflessen)

Muziekensemble (maatwerk)

Muziekexamen (theorie + examen)

DANS

Ballet (10, 20 of 35 strippenkaart/2 gratis proeflessen)

Streetdance (10, 20 of 35 strippenkaart/2 gratis proeflessen)

Kinderdans (10, 20 of 35 strippenkaart/2 gratis proeflessen)

Wedstrijdteam Dans (selectie na cursus/jaarcursus/geen strippenkaart)

THEATER

Jeugdtheater (jaarcursus/geen strippenkaart/2 gratis proeflessen)

 

A B O N N E M E N T S V O R M E N  CU R S U S S E N 

Gratis proeflessen

Indien u nog niet weet of de cursus geschikt voor u is, bieden wij 2 gratis proeflessen aan. 

Strippenkaart

Er bestaan strippenkaarten in 3 verschillende categorieën: 10, 20 of 35 lessen.

De strippenkaart is na afgifte maximaal 1 kalenderjaar geldig.

De strippenkaart kan na overleg met het KZG eenmalig met een half jaar verlengd worden.

De strippenkaart is opgedeeld per les en wordt per bezochte les afgetekend.

Het is mogelijk met meerdere mensen 1 strippenkaart aan te schaffen, maar er wordt altijd per persoon een les afgetekend.

De kaart is alleen overdraagbaar aan mensen uit dezelfde leeftijdscategorie.

Ensembles

Het KZG faciliteert ensembles op het gebied van Dans, Muziek, Koren en Theater.

Wij zorgen voor een ensembleleider of dirigent en faciliteren in oefen- en uitvoeringsruimte, muziekstukken, 

instrumenten, kostuums en andere benodigdheden in overleg. 

De organisatie en vergoeding is maatwerk en wordt samengesteld in overleg.

 

B E T A L I N G E N  H A R F A   M U Z I E K   L E S S E N   &  C U R S U S S E N 

Mogelijke betalingswijzen lesgeld

In één keer, binnen twee weken na ontvangst van de nota of automatische incasso: in drie termijnen gedurende het cursusjaar, te weten 31 oktober 2018, 28 november 2018 en 25 januari 2019;

De strippenkaart dient bij aanschaf betaald te worden.

Strippenkaarten van 10 of 20 lessen, kunnen uitsluitend in één keer betaald worden; 

De strippenkaart van 35 lessen kan eventueel in twee betalingen voldaan worden.

Er is een PIN-automaat aanwezig bij de receptie van locatie Stadskanaal, waar tijdens openingstijden van de receptie (werkdagen van 10.00 – 17.00 uur) betaald kan worden.

Kortingen

Gezinskorting

Korting wordt alleen toegepast indien men zich aan een hele cursusperiode of strippenkaart verbindt.

Korting op het lesgeld wordt toegepast als er meerdere mensen uit één gezin cursussen volgen. 

Korting op het lesgeld wordt toegepast indien er binnen één gezin iemand meerdere cursussen volgt.

Indien er meerdere gezinsleden een cursus volgen of meerdere cursussen worden gevolgd door één gezinslid dan geldt er een korting van 10% op de volgende facturen binnen het cursusjaar;

De gezinskorting is niet van toepassing op HARFA-lessen en het wedstrijdteam Dans, aangezien op die tarieven al een korting is toegepast.

De korting geldt niet voor strippenkaarten van 10 en 20 lessen en als 1 strippenkaart door meerdere leerlingen wordt gebruikt.

Ensemblekorting

Indien een ensemble-lid ook lessen volgt bij een docent die is aangesloten bij KZG, ontvangt dit lid een korting van 20% op zijn/haar ensembletarief.

Een aangesloten docent van het KZG moet op de site van Kunstenschool ZG vermeld zijn.

Korting bij laag inkomen

Via de gemeenten: Leerlingen of cursisten kunnen een korting van 25% ontvangen - ook als er al sprake is van andere kortingen - via:

Het Sociaal Participatiefonds van de gemeente Stadskanaal;

De Participatieregeling van de gemeente Westerwolde. 

KZG heeft hiervoor de bevestiging van de toekenning van het gemeentefonds nodig.

Via stichtingen en fondsen: Ook bij stichtingen en fondsen kan een aanvraag ingediend worden in tegemoetkoming van cursuskosten. Dit geldt ook voor cursussen die door zelfstandige docenten worden gegeven.

Kijk voor de voorwaarden op de site van de betreffende stichting en/of fonds:

Jeugdfonds Sport & Cultuur Stadskanaal en Westerwolde: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Stichting Leergeld: www.leergeld.nl

Welzijnsorganisatie Tinten : www.tintenwelzijnsgroep.nl: www.tintenwelzijnsgroep.nl

Korting via muziekvereniging/koor (HARFA-tarief)

Het KZG geeft leerlingen, die aantoonbaar lid zijn van een muziekvereniging of koor, via deze vereniging kortingen op muzieklessen.  De muziekvereniging of het koor moet binnen het werkgebied van KZG gesitueerd zijn en door KZG erkend zijn.

 

A A N M E L D E N ,   O P Z E G G E N  &  P R I V A C Y   G E G E V E N S

Aanmelden en opzeggen

Aanmelden of opzeggen kan op de volgende manieren:

via de website van het KZG: www.kunstenschoolzg.nl

via een email aan het KZG: info@kunstenschoolzg.nl

via een inschrijf- of afmeldformulier dat bij de administratie verkrijgbaar is

Aanmelden en opzeggen moet ten alle tijde SCHRIFTELIJK gebeuren i.v.m. gegevens voor de accountantsverklaring.

Privacywetgeving 

In verband met privacywetgeving worden de gegevens m.b.t. leerlingen strikt gebruikt t.b.v. informatieverstrekking en verwerking rond de producten van Kunstenschool ZG en níet verstrekt aan derden.

Prolongeren cursusjaar

Wij sturen aan het eind van het cursusjaar maximaal één keer een herinnering ter aan- of afmelding voor het volgende cursusjaar. Indien niet gereageerd wordt voor de genoemde datum, blijft de aanmelding van kracht en gaan wij ervan uit dat men ingeschreven wil blijven voor het volgende cursusjaar.

Bij HARFA en langdurige cursussen (meer dan 20 keer) verbindt men zich tot het eind van het cursusjaar.  

Bij kortdurende cursussen (tot en met 20 keer) verbindt men zich gedurende de cursusperiode.

Restitutie lesgeld

Restitutie bij tussentijdse opzegging

Bij tussentijdse opzegging houden wij minimaal een maand opzegtermijn aan en hanteren wij de 1ste of 15de van de volgende maand als einddatum. Het lesgeld over de resterende periode na de einddatum wordt gerestitueerd. 

Bij opzegging na 1 juni 2019 vervalt de mogelijkheid tot restitutie. 

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de directie hiervan afgeweken worden.

Restitutie op de lessenkaart

Bij het tussentijds beëindigen van de lessen waarvoor een leskaart is aangeschaft is er op aanvraag restitutie mogelijk. Hierbij worden altijd 4 lessen als opzegtermijn gerekend.

Restitutie bij ziekte van de docent

In geval van ziekte van de docent vindt er restitutie plaats van de gemiste lessen, indien dit meer dan 3 keer is voorgekomen in een cursusjaar. 

Vanaf de 4de les krijgt men dan restitutie van lesgeld. Bij 2-wekelijkse leerlingen geldt dit vanaf de 3de les.

Bij bedragen lager dan € 10,- vervalt de mogelijkheid tot restitutie.

Restitutie bij ziekte van de cursist

In geval van ziekte van de cursist vindt er restitutie plaats van de gemiste lessen als aangetoond kan worden dat dit het gevolg is van een buitengewone situatie (dus geen griep) en het meer dan 3 keer is voorgekomen in een cursusjaar. Vanaf de 4de les volgt restitutie. De directie stelt vanuit advies van het secretariaat vast of er sprake is van een buitengewone situatie. 

Bij bedragen lager dan € 10,-  vervalt de mogelijkheid tot restitutie.

 

I N S T R U M E N T   H U R E N

Via KZG:

Het is mogelijk via KZG een instrument te huren. Hiervoor wordt een huurovereenkomst met voorwaarden gesloten.

De opzegtermijn voor de huur is 1 maand.

Kosten voor:     djembé, dwarsfluit, gitaar, trompet, viool: € 57,- huur per cursusjaar.

Kosten voor:     accordeon, cello, klarinet, saxofoon en xylofoon: € 88,- huur per cursusjaar.

Borgsom

Voor het huren van een instrument wordt een borgsom van 50% van de huurprijs per jaar berekend.

Restitutie bij tussentijdse opzegging huur

Bij tussentijdse opzegging houden wij minimaal een maand opzegtermijn aan en hanteren wij de 1ste of 15de van de volgende maand als einddatum. Het huurgeld over de resterende periode na de einddatum wordt gerestitueerd. 

Bij opzegging na 1 juni 2019 vervalt de mogelijkheid tot restitutie. 

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de directie hiervan afgeweken worden.

Via muziekwinkel Leo Music

Voor overige instrumenten kunt u terecht bij muziekwinkel Leo Music in Stadskanaal. Zij hanteren eigen tarieven en voorwaarden. Er is informatie beschikbaar via onze administratie, onze website en www.leomusic.nl

 

J A A R R O O S T E R  2 0 1 8 – 2 0 1 9 

KZG is gesloten tijdens de volgende perioden:

Herfstvakantie: 20 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie: 16 februari  t/m 24 februari 2019

Goede Vrijdag & Pasen: 19 april t/ 22 april 2019

Meivakantie  (incl. Koningsdag): 27 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaartsdag & vrijdag erna: 30 en 31 mei 2019

Pinksterdagen: 9 juni & 10 juni 2019

Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2019

 

V E R K L A R E N D E   W O O R D E N L I J S T

Cursus = opleiding binnen het KZG; er wordt onderscheid gemaakt in korte en reguliere cursussen.

Korte cursus  = periode van max. 20 keer binnen het cursusjaar waarop lessen of ensembles plaatsvinden.

Reguliere cursus = lessen die het hele cursusjaar geboden worden.

Cursusles = de duur van de gehele les per keer.

Leerling = iemand die een reguliere cursus volgt.

Cursist = iemand die een korte cursus volgt.

Cursusjaar = de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.

Ensemble = koor, orkest, team of groep bestaande uit min. 5 mensen die een vorm van kunst maken.

Werkgebied = alle grond binnen de gemeentes Stadskanaal en Westerwolde en met een adreserkenning.

KZG = afkorting van Stichting Kunstenschool ZG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

covervid-wrapper